1. HABERLER

  2. Fahri trafik müfettişi şartları nelerdir? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur?
Fahri trafik müfettişi şartları nelerdir? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur?

Fahri trafik müfettişi şartları nelerdir? Fahri trafik müfettişi nasıl olunur?

Araç sürücülerinin belirlenen kurallara uyup uymadığını denetlemesi için uygulamaya konan fahri trafik müfettişleri hakkında araştırma yapıyorsanız doğru adrestesiniz. Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen vatandaşlar, Fahri Trafik Müfettişi şartları neler? diye araştırma yapıyor. İşte detaylar

A+A-

Fahri trafik müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar yayınlanan yönetmelikle belirlenmiştir. Ancak Fahri Trafik Müfettişi şartları açıklamadan önce Fahri Trafik Müfettişi nedir bu sorunun yanıtı verelim.

Fahri Trafik Müfettişi, Ulaştırmada demiryolu, karayolu ve denizyoluna oranla daha riskli olan karayolunun bu riskini azaltmak amacıyla polis, jandarma ve trafik zabıtasının dışında, Türkiye'de karayolu denetiminde özel olarak seçilen şahıslardır.

Fahri Trafik Müfettişi şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az 40 yaşında olmak,
c) En az yüksekokul mezunu olmak
d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
e)  Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak
f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yukarıdaki şartları taşıyan ve gönüllü olarak Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler,  T.C. Kimlik numaraları,  Adres bilgilerini, Sabıka kaydı olmadığı beyanını, Sürücü belgesi bilgilerini, Öğrenim durumu bilgilerini içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form  ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.

BAŞVURU DİLEKÇESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Müracaatların Kabulü  ve Değerlendirilmesi

Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1’deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.

Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur.

Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve EK-2’de gösterilen “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, (Ek ibare:RG-9/7/2019-30826) Jandarma Hizmetleri Sınıfında subay olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlardan ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaz. Bu şekilde müfettiş seçilenler eğitime tabi tutulmazlar.

Bu işlemlere ilişkin görevler, illerde trafik denetleme birimlerince, merkezde Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Fahri Trafik Müfettişi Müraacatı

Bu Yönetmelikteki şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine bizzat müracaat ederler.

Eğitimi

Yüksek Kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar.Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına  katılmayanlara müfettişlik kimliği  verilmez.

Fahri Trafik Müfettişinin Görev ve Yetkileri nelerdir?

a) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.
b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.
c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.
d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.
e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

Sorumlulukları

Madde 10- Görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.

Müfettişlik Görevinin Sona Erdirilmesi

Madde 11- Müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir.

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.
b) Ayrılma isteğinde bulunanlar.
c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.
d) Müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.
e) Yetkilerini, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenler.
f) Trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.
g) Herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler.
h) Görevin sona erdirilmesi işlemleri, belgeyi tanzim eden valiliklerce yapılır ve Bakanlığa bildirilir.
Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ MAAŞ ALIYOR MU?

Fahri trafik müfettişlerine maaş verilmiyor. Gönüllülük esasıyla görev yapan fahri trafik müfettişleri, kural ihlallerine karşı tuttukları tutanakları elden trafik birimlerine ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 gün içerisinde teslim ediyor.

Yer ve zaman kısıtlaması olmayan bu müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebiliyor, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerde bulunabiliyor. Ancak bu müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olama, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmuyor.

HABERE YORUM KAT